Calendar Ortodox 2 decembrie 2023

eduard

Sfântul Proroc Avacum a prorocit despre întoarcerea poporului din Babilon, despre nașterea Domnului Hristos și încetarea legii celei vechi.

Rugăciunea care alungă toată boala și neputința pe care este bine să o citească vineri toți credincioșii.

Sărbătoare calendar ortodox 2 decembrie 2022. Sf Avacum
Sf Proroc Avacum, sărbătoare calendar ortodox 2 decembrie 2022.

Sfântul Proroc Avacum este al optulea dintre cei doisprezece Profeți Mici din Vechiul Testament. A fost fiul lui Asafat, s-a născut în Bet-Zohar, în părțile Iudeei, făcând parte din seminția lui Simeon. A profețit în jurul anului 650 înainte de Hristos.

Înainte de căderea în robia babiloniană a evreilor, Avacum a prorocit căderea Ierusalimului și distrugerea Templului și întoarcerea din robie a evreilor. Când a venit Nabucodonosor în Ierusalim (586 înainte de Hristos), prorocul a fugit din pământul lui Israel. Pe timpul războiului cu babilonienii, Sfântul Proroc Avacum s-a retras în Arabia.

Sf Proroc Avacum a prorocit și despre întoarcerea poporului din Babilon, ca și despre nașterea Domnului Hristos și încetarea legii celei vechi; și a răposat cu doi ani înainte de întoarcerea poporului din robie și a fost îngropat în satul său.

Calendar ortodox 2 decembrie 2022. Rugăciune
Canon de rugăciune către Sfântul Proroc Avacum

C ântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Cânta-voi Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egip­tului şi ai acoperit pe Faraon cu carele şi cu puterea lui.

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înţelepţeşte-mă, Doamne, Dumnezeul meu, ca să laud pe Dumnezeiescul Tău Proroc Avacum şi luminează, Bunule, inima mea cu harul Tău.

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Până când, Doamne, zice Prorocul, voi striga către Tine şi nu mă vei auzi? Şi pentru ce mi-ai arătat nelegiuirea jude­cătorilor?

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Izbăveşte, prorocule, de primejdii şi de nevoi cumplite, cu rugăciunile tale, pe cei ce cu evlavie săvârşesc cinstită po­menirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dumnezeu Cel Preasfânt S-a ară­tat, la plinirea vremii, făcându-Se Om din tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să mântu­iască pe om.

C ântarea a 3-a. Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înălţându-te cu gândul la Dumnezeu şi luminându-te cu Luminile date de Dânsul, ai văzut de mai înainte înfăţişarea celor viitoare, grăitorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Către toată fapta bună te-ai nevoit şi toată răutatea din cuget ai urât şi cu dreptate ai defăimat pe cel fărădelege, preafericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca cel ce ai fost curat ţi s-au încredinţat graiurile Duhului Sfânt şi ai arătat de mai îna­inte, în chip limpede, împlinirile celor ce aveau să fie, vrednicule de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Munte Umbrit de bunătăţi te-ai arătat, Preacurată, din care a venit în chip de rob Stă­pânul, ca să izbăvească pe oa­meni din robie.

Irmosul:

Arcul celor puternici a slăbit şi cei neputincioşi s-au încins cu putere. Pentru aceasta s-a întărit întru Domnul inima mea.

C ântarea a 4-a.

Irmosul:

Vestind mai înainte ve­nirea Ta pe pământ, Hristoase Dumnezeule, Prorocul a strigat cu bucurie: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întocmai ca lumina te-ai ară­tat prin fapta bună, de Dum­nezeu insuflate şi ai vestit Lumina Cea Neînserată, Căreia acum cu credinţă strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Harul Duhului, cel a toate luminător, sălăşluindu-se întru tine cu îndestulare, înţelepte, te-a arătat proroc, ca să ves­teşti tuturor pe Mântuitorul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Luând aminte la glasul Atotţiitorului, cu evlavie te-ai înfricoşat, o, minunate! Dar price­pând lucrurile Lui, ai fost cu­prins de uimire.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Chivotul mărturiei pe tine te închipuie, Preacurată, care ai primit pe Cuvântul Cel împreu­nă Veşnic cu Tatăl, Pâinea vieţii celei adevărate.

C ântarea a 5-a.

Irmosul:

La Tine, Cel Ce îmi răsări Lumina Poruncilor Tale, Doamne, aleargă duhul meu şi pe Tine Te laudă. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi la Tine este scăparea mea, Împărate al păcii.

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Acum cinstita Biserică pri­veşte la Soarele Cel Ridicat pe Cruce, precum ai prorocit mai înainte, Preasfinţite Avacum.

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De la straja ta înălţându-ţi gândul, ai stat, preafericite şi ai cercetat venirea Domnului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu glas mare ai strigat, În­ţelepte Avacum, Preafericite: mă voi bucura şi mă voi veseli de Dumnezeu Mântuitorul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îngreunat fiind de lanţurile greşelilor mele cele multe, către tine alerg, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu: izbăveşte-mă, Ceea ce eşti Lauda credincioşilor.

C ântarea a 6-a. Irmos: Prorocul Iona…

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din Teman a venit Dum­nezeu, Întrupându-Se, precum mai înainte ai grăit, fiind luminat cu strălucire de Dânsul, Preafericite Avacum şi lumea a făcut-o să Strălucească de Lumină.

Stih: Sfinte Prorocule Avacum, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminează, Dumnezeule, su­fletele celor ce Te laudă pe Tine, cu rugăciunile cinstitului şi de Dumnezeu Înţelepţitului Ava­cum, căruia cu Dumnezeiască insuflare i-ai luminat cugetul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Graiul tău şi puterea Dum­nezeieştilor tale cuvinte, de Dumnezeu grăitorule, au stră­bătut toate marginile pămân­tului, arătându-ne mai înainte Dumnezeiasca venire a Cuvân­tului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Fiul, Care este deofiinţă cu Tatăl şi este Înţeles, cu ade­vărat, fără de început împreu­nă cu Cel Ce L-a născut, mai pe urmă Întrupându-Se L-ai născut, Fecioară.

Irmosul:

Prorocul Iona mai înainte închipuind în chit îngroparea Ta cea de trei zile, a strigat, rugându-se: din stri­căciune izbăveşte-mă, Iisuse, Împărate al Puterilor.

Alte recomandări pentru tine

Lasă un comentariu